Zatrucia w Polsce

Codziennie w każdym z ośrodków ostrych zatruć w Polsce udziela się informacji i poradnictwa specjalistycznego. Część z nich dotyczy przypadków, kiedy nie ma zagrożenia zdrowia, w większości, tak przynajmniej wynika z uzyskanych wywiadów, trzeba brać pod uwagę jego utratę. Niestety, przynajmniej jedno zgłoszenie dotyczy zatrucia, które powoduje bezpośrednie zagro­żenie życia.

W serwisie chciałbym przekazać wiadomości przydatne w sytuacjach, które mogą przytrafić się każdemu w każdej chwili. Przede wszystkim będą to wskazówki, jak postępować w ostrych zaburzeniach czynności narządów lub ich uszkodzeniach wsku­tek działania trucizny.

W poszczególnych kategoriach zawarta jest podstawowa wie­dza o najczęściej spotykanych zatruciach: lekami, artykułami chemicznymi, grzybami i niektórymi roślinami. Zasygnalizowa­ne są tu niebezpieczeństwa wiążące się z pojawieniem na rynku coraz większej liczby różnych produktów chemicznych codzien­nego użytku. Przy niewłaściwym obchodzeniu się stwarzają one duże zagrożenie dla zdrowia, a czasami i życia. W codziennej pracy lekarze często mają do czynienia z takimi przypadkowymi zatruciami. Przeważnie przytrafiają się one w domu, ale docho­dzi do nich również w czasie wycieczek i spacerów (rośliny, grzy­by) czy w garażu lub skrytce, gdzie przechowuje się ?1001 dro­biazgów”.

Znaleźć tu będzie można sposoby rozpoznawania ogólnych objawów po spożyciu substancji trującej oraz udzielania pierw­szej pomocy na miejscu zdarzenia, jeszcze przed przybyciem le­karza. Zadaniem serwisu jest także uświadomienie Czytelnikom, jak można prostymi i nie wymagającymi większych wysiłków metodami uchronić siebie, a przede wszystkim dzieci, przed za­truciem.