Archive for Luty 20th, 2012

Co robić w razie zatrucia przez drogi oddechowe?

Zakres czynności, które można i powinno się wykonać w ra­mach pierwszej pomocy, jest dość ograniczony. Przede wszystkim trzeba – jeżeli zdarzenie miało miejsce w domu, np. przy czysz­czeniu zlewu lub sanitariatów, wyjść na świeże powietrze. W sytu­acji krótkotrwałego kontaktu i gdy opary były niezbyt stężone, objawy powinny szybko ustąpić samoistnie. U osób wrażliwych i chorych [...]

Co robić w razie skażenia skóry i oczu?

Co robić w razie skażenia skóry i oczu? Jeśli doszło do skażenia przez ubranie, trzeba je zdjąć, spłukać obficie skórę bieżącą wodą i potem dokładnie umyć letnią wodą z mydłem. Zabieg płukania oczu bieżącą wodą W przypadku oczu należy po rozszerzeniu powiek przemyć spojówki strumieniem bieżącej, letniej wody, najlepiej z kranu; zabieg ten musi być [...]

Drogi zatrucia

Przez skórę Jeśli doszło do kontaktu trucizny z powierzchnią ciała, należy działać jak najszybciej, gdyż może to w znacznym stopniu ograni­czyć jej skutki. Co prawda stosunkowo rzadko zdarza się, aby ta­kie zatrucie powodowało wystąpienie objawów ogólnoustrojo- wych, jednak w szczególnych sytuacjach, np. przy skażeniu bar­dzo dużej powierzchni skóry lub wówczas, gdy jest ona uszkodzo­na, trucizna [...]

Co robić, jeśli już doszło do zatrucia?

Niezmiernie ważne są pierwsze chwile, kiedy zorientujemy się, że mamy lub możemy mieć do czynienia z zatruciem (czy inną poważną, nagłą chorobą), przebiegającym z ciężkim stanem cho­rego. Nie wymaga się od osoby nie związanej w żaden sposób z me­dycyną umiejętności reanimacji. Jednak warto nauczyć się pew­nych niezbędnych czynności, które – w przypadku chorego będą­cego w [...]

Leki, które trzymamy w domu

Leki, które trzymamy w domu, powinny być przechowywane w miejscu dla dziecka całkowicie niedostępnym Nie może to być szafka nocna czy toaletka, a nawet szuflady. Po prostu muszą być dla dzieci niewidoczne i absolutnie niedo­stępne. W tym miejscu rada – przede wszystkim dla dorosłych: Nie trzymajmy w mieszkaniu niepotrzebnych leków! Im większa ich liczba – [...]

Jak uchronić przed zatruciem siebie i swoich bliskich?

Opisane w poprzednim wpisie okoliczności zatruć mogą już stanowić odpowiedź na pytanie, jak uchronić siebie i najbliż­szych przed takimi przypadkami. Tutaj przedstawione będą, a właściwie przypomniane, znane wszystkim zasady postępowa­nia, które wydają się pozornie oczywiste. Jednak właśnie o takich sprawach często nie myśli się lub zapomina. Dopiero w sytuacji, w której doszło do niebezpieczeństwa, uświadamiamy [...]

Zatrucia przypadkowe

W domu związane są one z łatwą dostępnością do wszelkich produktów chemicznych, przede wszystkim czyszczących, oraz preparatów rzadko stosowanych w mieszkaniu, lecz w nim prze­chowywanych (płyny chłodnicowe do samochodów, środki ochrony roślin), a także leków, które często przechowywane są w zasięgu ręki. Stosowane na co dzień w gospodarstwie domowym środki che­miczne, głównie czyszczące, stwarzają poważne [...]

Charakter i okoliczności zatruć

Spośród wielu zatruć, zdarzających się każdego roku w Pol­sce, część dotyczy przypadkowych, tj. takich, do których docho­dzi choćby wskutek pomyłkowego wypicia substancji chemicz­nej, przechowywanej np. obok butelki z wodą mineralną, czy w wyniku spożycia przez dziecko leków pozostawionych w łatwo dostępnym miejscu. W ogólnej statystyce zatruć przypadkowych około 1/3 przy­trafia się dzieciom, a z tego [...]

Co to są ośrodki ostrych zatruć?

Coraz liczniejsze zatrucia substancjami i produktami che­micznymi oraz lekami spowodowały konieczność utworzenia w latach 60-tych w Polsce (na świecie takie ośrodki istniały już nieco wcześniej) Regionalnych Ośrodków Toksykologicznych. Zadaniem ich jest gromadzenie informacji i doświadczeń o lecze­niu pacjentów oraz udzielanie porad lekarzom innych placówek służby zdrowia. W Polsce zorganizowano już dziesięć takich ośrodków, stano­wią one [...]