Archive for the ‘Co to są ośrodki zatruć’ Category

Zatrucia przypadkowe

W domu związane są one z łatwą dostępnością do wszelkich produktów chemicznych, przede wszystkim czyszczących, oraz preparatów rzadko stosowanych w mieszkaniu, lecz w nim prze­chowywanych (płyny chłodnicowe do samochodów, środki ochrony roślin), a także leków, które często przechowywane są w zasięgu ręki. Stosowane na co dzień w gospodarstwie domowym środki che­miczne, głównie czyszczące, stwarzają poważne [...]

Charakter i okoliczności zatruć

Spośród wielu zatruć, zdarzających się każdego roku w Pol­sce, część dotyczy przypadkowych, tj. takich, do których docho­dzi choćby wskutek pomyłkowego wypicia substancji chemicz­nej, przechowywanej np. obok butelki z wodą mineralną, czy w wyniku spożycia przez dziecko leków pozostawionych w łatwo dostępnym miejscu. W ogólnej statystyce zatruć przypadkowych około 1/3 przy­trafia się dzieciom, a z tego [...]

Co to są ośrodki ostrych zatruć?

Coraz liczniejsze zatrucia substancjami i produktami che­micznymi oraz lekami spowodowały konieczność utworzenia w latach 60-tych w Polsce (na świecie takie ośrodki istniały już nieco wcześniej) Regionalnych Ośrodków Toksykologicznych. Zadaniem ich jest gromadzenie informacji i doświadczeń o lecze­niu pacjentów oraz udzielanie porad lekarzom innych placówek służby zdrowia. W Polsce zorganizowano już dziesięć takich ośrodków, stano­wią one [...]