Archive for the ‘Zatrucia środkami ochrony roślin’ Category

Inne rozpuszczalniki organiczne

Alkohole spożywczy (etanol) i metylowy (metanol) oraz glikol etylenowy należą do grupy rozpuszczalników organicznych, po­dobnie jak inne rzadziej spotykane w tzw. wolnym obrocie, m. in. aceton, ksylen, toluen. Są one składnikami rozcieńczalników do farb i lakierów oraz niektórych klejów. Wziewne zatrucia tymi rozpuszczalnikami opisano w rozdziale, doustne objawy przy­pominają zatrucie alkoholem, z tym że częściej [...]

Zatrucia glikolem etylenowym

Prawdopodobnie niewielu Czytelnikom nazwa ta kojarzy się z czymś konkretnym, a tym bardziej z informacją, że jest to nie­słychanie trująca substancja. Kiedy wymienia się natomiast na­zwę płyn Borygo, wszyscy posiadacze samochodów, i nie tylko oni, będą wiedzieli, o czym jest mowa. Płyn używany do układów chłodzących pojazdów mechanicznych stał się jakby synonimem glikolu etylenowego. Ostre [...]

Rodentycydy

Są to środki stosowane przeciwko gryzoniom, m. in. w postaci ziaren zbóż zmieszanych z substancją czynną, którą w tej grupie są pochodne dwukumarolu, stąd zwyczajowe nazwy trutki na myszy – ?czerwona” lub ?różowa” pszenica. Znajdujący się kie­dyś w tych preparatach fosforek cynkowy powodował szare za­barwienie ziarna; wtedy była to ?szara” lub ?czarna” pszenica. Obecnie fosforek [...]

Herbicydy

Służą do niszczenia chwastów. W grupie tej jest kilka rodzajów środków różniących się budową chemiczną. Należą tu pochodne – mocznika, triazynowe i kwasów chlorofenoksyoctowych oraz dikwat. Herbicydy mocznikowe i triazynowe wykazują stosunkowo niską toksyczność. Nieco bardziej toksyczne są pochodne kwasów chlorofenoksyoctowych. Mechanizm działania nie jest dokładnie poznany. Wpływają drażniąco na skórę, błony śluzowe i spojówki. [...]

Insektycydy

Najczęściej stosowane insektycydy należą do czterech grup, każda o innej strukturze chemicznej i innym działaniu na orga­nizm człowieka w przypadku zatrucia. Zarówno w rolnictwie, jak i w gospodarstwie domowym używane są: 1) insektycydy fosforo­organiczne, 2) karbaminiany insektycydy, 3) pyretroidy, 4) po­chodne polichlorowe. Insektycydy fosforoorganiczne – są to pochodne kwasu fosfo­rowego, tionofosforowego, dwutionofosforowego i pirofosforowego; dobrze [...]

Klasy toksyczności środków ochrony roślin

Każdy preparat zawiera związek stanowiący substancję czyn­ną. Zależnie od jego właściwości podłożem rozcieńczalnikowym są rozpuszczalniki organiczne lub woda, ale również inne związki spełniające rolę pomocniczą w ich działaniu. Pod względem tok­sykologicznym najbardziej istotne znaczenie ma substancja czyn­na danego preparatu. Zależnie od siły działania środki ochrony podzielone zostały na pięć klas określających ich toksyczność. I  klasa [...]

Okoliczności zatruć środkami ochrony roślin

Najczęściej zdarzają się one w środowisku wiejskim i wśród osób mających działki lub ogródki. Stosunkowo rzadko – na szczęście – dotyczą dzieci, a jeśli już, jest to zawsze wynik nieod­powiedzialnego postępowania dorosłych. Zależnie od rodzaju preparatu do zatruć może dojść przez oczy i skórę, drogą oddechową (zatrucie wziewne) i doustną. Skóra i oczy są najbardziej [...]

Zatrucia środkami ochrony roślin

Substancje ochronne stosowane w rolnictwie i w gospodar­stwach domowych można podzielić na kilka głównych grup: 1) insektycydy, 2) herbicydy, 3) fungicydy, 4) rodentycydy. Insektycydy – środki ochrony roślin oraz preparaty używane przeciw niszczącym działaniom owadów; zabezpieczają również nasze domostwa przed szkodnikami. Różni je zawartość (stęże­nie) substancji czynnej. Część preparatów stosowanych w rolnic­twie oraz sadownictwie do [...]